Solgt: 1 000 000,-

Øverskogen- To boligtomter på ca. 1,3/1,1 mål pr. tomt – Fjordutsikt – Idyllisk/solrikt beliggenhet – Kort vei til Bærum

Tomt

Øverskogen- To boligtomter på ca. 1,3/1,1 mål pr. tomt - Fjordutsikt - Idyllisk/solrikt beliggenhet - Kort vei til Bærum

Contact An Agent

Øverskogen- To boligtomter på ca. 1,3/1,1 mål pr. tomt – Fjordutsikt – Idyllisk/solrikt beliggenhet – Kort vei til Bærum

 

For å se alle bildene klikk på linken til finn annonsen:

http://m.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=67114843

 

Øverskogveien, 3410 Sylling

Prisantydning
600 000,-
Grunnflate
1 m²
Tomteareal
2 469 m² eiet

Pris på lån

Pris på forsikring


Visning

  • Kontakt Eiendomsmegler Steen på tlf 93 69 33 81 for å avtale visning på tomten eller møte med megler

Øverskogveien, 3410 Sylling

Myrbråtaveien
0 km*
Spar Holsfjorden
9.3  km
Sylling skole (1-10 kl.)
10 km
Oddevall skole (1-7 kl.)
14.4 km
Nordal skole (1-7 kl.)
18.1 km
Hallingstad skole (1-7 kl.)
22 km

Les mer om nabolaget

Presentasjon av to tomter i Øverskogveien på Øverskogen i Sylling

Tomten har en koselig og solrik beliggenhet med nydelig utsikt over Holsfjorden. Det er ca. 38 minutter å kjøre til Sandvika over Sollihøgda samt ca. 30 minutter med bil til Drammen, tilsvarende til Asker og Modum. Eiet tomt på tilsammen 2 469 kvm. Tomten seksjoneres i Snr 1 og Snr 2. Tomten til Snr 1 blir på estimert ca. 1369 kvm. Tomten til Snr 2 blir på estimert ca. 1100 kvm. Tomtestørrelsene er kun et estimat og endelige tomtestørrelser vil fremkomme etter seksjoneringen er gjennomført. Det kan fremkomme avvik fra oppgitte estimater.

Prisantydning Snr 1 kr 800 000,-. Snr 1 er markert med en blå pil på bildene.

Prisantydning Snr 2 kr 600 000,- Snr 2 er markert med en hvit pil på bildene.

Beliggenhet

Tomtene ligger rett på oversiden av et landlig og hyggelig boligfelt bestående av 7 boliger på Øverskogen nær Sylling i Lier kommune. Eiendommen ligger nær skogen, og det er ca. 10 minutters gange (3 minutter med bil) til en vakker og solrik badestrand ved navn Holmenvika.

Det er også kort vei til idyllisk badeplass ved Holsfjorden. Her er det flott friområde/badeplass (Svangstrand) med sandvolleyballbane, badeflåte, grillplass og turveitrasé til Altanåsen.

Finnemarka ligger ca. 1 km fra boligen og byr også på flotte tur- og friluftsområder gjennom hele året. Fra eiendommen er det ca. 10 min til Asdøljuvet. Området har ellers nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud. Det er ellers kort vei til lekeplass, skøytebane, lysløype, skiløyper, golfbane og ridesenter.

Ved skolen i Sylling er det idrettshall, naturgressbane og friidrettsbane rundt. Det er planer om å bygge kunstgressbane på fotballanlegget. I tillegg er det treningsfelt, ballbinge med kunstgress og aktiviteter for barn og ungdom.

Servicetilbud

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Spar i Sylling og Kiwi på Lyngås. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Liertoppen kjøpesenter et rikt og variert utvalg. I tillegg byr Drammen på varierte, bymessige fasiliteter. Det tar ca. 20 min til Vikersund.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, hvorav nærmeste holdeplass er Holmenlia (skolebuss) og ligger ca. 20 meter fra tomtene. Ved å benytte bil tar det ca. 8 min til Sylling, 20 min til Lierbyen, 22 min til Liertoppen, 26 min til Drammen og 27 min til Asker. Ca. 38 min kjøring til Sandvika over Sollihøgda.

Fra boligfeltet er det skolebussordning til Sylling barne- og ungdomsskole. Det finnes videregående skoler i både Lier og Drammen, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Beskrivelse av tomt/hage

Eiet tomt på 2 469 kvm. Tomten er relativ flat med nydelig utsikt over Holsfjorden. Det er et rikt planteliv på tomten som markblomster, liljekonvall, blåveis, hvitveis, nattogdag, violer, prestekrager, storkenebb, kløver m.m. Det tilhører den øverste tomten en liten blandingskog med et bekkefar omgitt av store gamle trær og en natursti.

Tomtene kan bebygges med BYA 25 %. Det er gitt tillatelse fra Lier kommune ved Hans Furuvold til å bebygge tomten med 2 enheter til boligformål samt seksjonering av tomten. Tomten blir seksjonert for selgers regning når kjøpere har mottatt igangsettelsestillatelse fra kommunen for de 2 enhetene.

Bygninger må plasseres minimum 20 meter fra vassdraget.

Gesimshøyden skal ikke overstige 7,0 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Mønehøyden skal ikke overstige 9,0 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Uteoppholdsareal
– For eneboliger skal det avsettes og opparbeides minimum 200 m2 egnet uteoppholdsareal pr. enebolig.
– For sekundærleiligheter skal det avsettes og opparbeides minimum 50 m2 egnet uteoppholdsareal på inntil 70 m2 Bra.
– For tomannsboliger og andre småhus hvor det ikke er angitt særlige krav skal det avsettes og opparbeides minimum 200 m2 pluss 50 m2/boenhet egnet uteoppholdsareal.
– Arealkravet for samtlige boligtyper skal dekkes på den tomten bygningen ligger på.

Parkeringsdekning
– Det avsettes og opparbeides tre biloppstillingsplasser pr. enebolig, hvorav to skal kunne bebygges med garasje.
– For sekundærleiligheter på inntil 70 m2 Bra skal det avsettes og opparbeides en biloppstillingsplass.
– For annen boligbebyggelse skal det skal det avsettes og opparbeides to biloppstillingsplasser pr. boenhet, hvorav en skal kunne bebygges med garasje. Biloppstillingsplassene kan etableres i felles parkeringsanlegg.

For ytterligere informasjon se vedlegg i salgsoppgaven.

Heftelser

Kommunen har normalt legal panterett (etter loven – ikke tinglyst) som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Panteretten følger eiendommen. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Servitutter / Rettigheter

Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter. Dette gjelder for alle tomter.

Det er ingen servitutter eller rettigheter registrert på eiendommen.

Vei / Vann / Avløp

Vei/adkomst
Det er gitt avkjøringstillatelse fra Øverskogveien og inn til tomt. Se vedlegg i salgsoppgaven for ytterligere informasjon.

Vann og Avløp
Det er gitt utslippstillatelse for privat vann og avløp. Se vedlegg i salgsoppgaven for ytterligere informasjon.

Det vil ikke være tilknytningsavgift for vann og avløp. Kjøper må stå for alle kostnadene ved å etablere privat vann og avløp.

Reguleringsforhold

Eiendommen berøres ikke av en reguleringsplan.

Eiendommen berøres ikke av en bebyggelsesplan.

Eiendommen ligger i LNF-område i kommuneplanen.

Kommuneplanen 2009-2020 ligger ute på kommunens hjemmesider (www.lier.kommune.no), eller følg denne linken:
http://kart2.nois.no/lier/Content/Main.asp?layout=lier&time=1395052195&vwr=asv , endre fra Standard kart til Arealplaner og huk av for gjeldende kommuneplan.

Spørsmål ang. ny komm.plan rettes til Sektor samfunn.

Bestemmelsene i kommuneplanen for Øverskogen:

§ 7-3 Områder hvor spredt boligbebyggelse er tillatt (pbl. § 11-11 nr. 2)

I Øverskogen grunnkrets innenfor områder avmerket i kommuneplanens arealdel, kan det tillates fradeling til eller oppføring av inntil to boenheter pr. år.

For at tillatelse etter første ledd skal kunne gis, må følgende forutsetninger være oppfylt:

a) Tiltaket skal ikke legges på dyrka eller dyrkbar mark eller i grønnstrukturen i landbruksarealene.
b) Tiltaket skal ikke plasseres nærmere dyrka eller dyrkbar mark enn fire meter, eller på annen måte medføre fare for konflikt mellom bolig- og landbruksformålet.
c) Tiltaket skal ikke medføre negative konsekvenser for landbruksdrifta på eiendommen.
d) Tiltaket skal ikke være i konflikt med kulturminner, hensynet til natur- og landskapsvern eller friluftsliv.
e) Tiltaket skal kunne oppnå avkjøringstillatelse fra veimyndighet (Statens Vegvesen eller kommunen).
f) Tiltaket skal for øvrig oppfylle kravene i plan- og bygningsloven og forurensingsloven til byggetomt (f.eks. drikkevann, avløp).
g) Tomtestørrelsen for ny spredt boligbebyggelse skal minimum være 1000 m2.
h) Gjeldende grenseverdier for støy skal være oppfylt, jfr. § 2-11.

Bestemmelse om utnyttelse:

§ 5-3 Grad av utnytting og høyde på bygninger (pbl. § 11-9 nr. 5)

Utnyttelsen på boligeiendommer skal ikke overstige 25 prosent bebygd areal (% – BYA). Bestemmelsen gjelder foran eldre regulerings- og bebyggelsesplaner hvor utnyttelsen er regulert med lavere % – BYA eller hvor utnyttelsen er regulert på annen måte enn med % – BYA.

Gesimshøyden skal ikke overstige 7,0 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Mønehøyden skal ikke overstige 9,0 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bestemmelsen gjelder foran eldre regulerings- og bebyggelsesplaner hvor høyden er regulert med etasjeantall.

Det settes ingen begrensninger på hvor mange boenheter eiendommen kan bebygges med, men maksimal utnyttelse på 25% vil være førende. Dersom det oppføres to boliger kan ikke kommunen nekte seksjonering, dersom det ligger innenfor bestemmelsene i lov om eiendomsseksjonering.

Eiendommen er godkjent til boligformål.

Eiendommen vil få adresse Øverskogveien. Adressenummeret vil bli tildelt når det godkjennes en byggesak.

For ytterligere informasjon se vedlegg i salgsoppgaven.

Oppgjør

Fullt oppgjør/kontant før overtagelse.

Finansiering

Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette.

Konsesjon / Odel

Nei.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Som budgiver hos PRIVATmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere.

Alle bud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår «gi bud»-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på PRIVATmeglerens nedlastbare «app.» og på eiendommens annonse på www.finn.no.
Bud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med budskjema.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges «som den er», jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Omkostninger

600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
9 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
199,50 (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
25 000,- (Dokumentavgift)
——————————————————–
35 449,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
635 449,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 626
Gårdsnr: 189
Bruksnr: 36

Rapporter annonse

FINN-kode: 67114843

Sist endret: 7. nov 2016 02:24

Referanse: 83150225

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.