Solgt: 1 050 000,-

Krokstadelva: Solrik tomt på ca. 600 kvm med dobbelgarasje fra 2001*Forhåndskonferanse tilsier bygging av Tomannsbolig*

Tomt 1 Garage

Tomt solgt

Contact An Agent

Krokstadelva: Solrik tomt på ca. 600 kvm med dobbelgarasje fra 2001*Forhåndskonferanse tilsier bygging av Tomannsbolig*

 

For å se alle bildene klikk på linken til Finn annonsen

http://www.finn.no/finn/realestate/plots/object?finnkode=47101819&searchclickthrough=true

Prisinformasjon

Prisantydning
1 415 000,-
Verditakst
1 500 000,-
Lånetakst
1 275 000,-

Omkostninger

1 415 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 8900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 199,50,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 26 250,- (Dokumentavgift) ——————————————————– 36 399,50,- (Omkostninger totalt) ——————————————————– 1 451 399,50,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning

Fakta om tomten

Type tomt
Tomter
Grunnflate
1 m²
Tomt
600 m² eiet
Eieform
Eier (Selveier)
Kommunenr
625
Gårdsnr
41
Bruksnr
207

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt, stille og barnevennlig til i et attraktivt boligområde. Opparbeidet tomt med gressplen og diverse beplantninger. Asfaltert gårdsplass. Utsikt mot Mjøndalen og oppover mot Eikerbygdene. Kort vei til butikk, barnehage, barne-og ungdomsskole, idrettsanlegg, Krokstad Senter, Buskerud Storsenter og flott turterreng. Kort vei til Mjøndalen sentrum med jernbanestasjon. God togforbindelse til Kongsberg og Drammen/Oslo. Enkel adkomst til E-134 til Kongsberg/Drammen. Ca. 25 min. kjøring til Kongsberg og ca. 10 min kjøring til Drammen.

Innhold

* Fantastisk beliggende tomt i Krokstadelva med flott utsikt mot Eikerbygdene og Kongsberg. * En fremtidig bolig vil kunne få flott ettermiddags/kveldssol i rolige og harmoniske omgivelser. * Dobbel garasje bygget i 2001 med fjernstyrt portåpner. * Koselig hageareal med beplantning. * Tomten er foreløpig fastsatt til 600 kvm. Siden eier av den fradelte tomten også eier eiendommen ovenfor der eneboligen står i dag er det lagt inn et slingringsrom på 30 kvm. Dette vil si at denne tomten kan blir opp til 630 kvm hvis en fremtid kjøper skulle trenge dette for å realisere sine byggeplaner. Eiendommen overfor der boligen står i dag skal også selges. Det kan således være interessant for selger og gå i nærmere dialog med interessenter som ønsker å kjøpe både boligen i Lindeveien 5 og den fradelte tomten i Lindeveien 5 samlet eller hver for seg. For nærmere opplysninger kontakt Eiendomsmegler Steen på tlf: 93 69 33 81. DET ER LAGET EN EGEN FINN ANNONSE FOR SALG AV BOLIGEIENDOMMEN OVENFOR. ANNONSEN LIGGER UNDER SALG AV EIENDOM PÅ FINN.NO Se link: http://www.finn.no/finn/realestate/homes/object?finnkode=47101772&searchclickthrough=true

Parkering / Garasje

Nyere dobbelt garasje med fjernstyrt portåpner og Bra: 36 kvm. Garasjen ble ifølge Nedre Eiker kommune satt opp i år 2001. Byggemåte: Garasjen har støpte gulv. Vegg mot terreng av mur, øvrige vegger av bindingsverk av tre, kledd med stående trekledning. Saltak i trekonstruksjon, tekket med betongtakstein. Garasjeleddport med portåpner. Innlagt strøm. Garasjen gir plass for to biler.

Adkomst

Fra Oslo: Følg E18 over motorveibrua i Drammen. Følg skilting til E134 mot Kongsberg. Ta av ved avkjørsel til Mjøndalen og følg skilting til Krokstadelva over Drammenselven. I første rundkjøring over Drammenselven kjør rett frem. Ta så til venstre inn Gamle Riksvei. Følg Gamle Riksvei og ta til høyre inn Prestebråtveien like etter barnehage. Følg veien oppover og ta til høyre inn Lindeveien. Eiendommen ligger så på venstre side. Fra Drammen: Kjør Rosenkrantzgata ut av Drammen retning Mjøndalen. I rundkjøringen ved Mjøndalen/Krokstadelva tar men til høyre. Ta så til venstre inn Gamle Riksvei. Følg Gamle Riksvei og ta til høyre inn Prestebråtveien like etter barnehage. Følg veien oppover og ta til høyre inn Lindeveien. Eiendommen ligger så på venstre side.

Beskrivelse av tomt/hage

Tomten er opparbeidet med gressplen, samt diverse beplantninger/prydbusker. Tomten ligger i skrånet syd og vestvendt terreng. Fin utsikt og solrikt. Hele tomten er ifølge Nedre Eiker kommune 1 397 kvm, det arbeides i disse dager med å skille ut ca. 600 kvm. Etter fradeling vil tomten få eget gårds-og bruks nr. Det gamle gårds-og bruksnr er brukt i denne taksten. På tomten er det en dobbelt garasje. Nåværende eier har den 12.02.2014 fått godkjent fradeling av en tomt i Lindeveien 5. Tomten størrelse vil være på ca. 600 kvm. Det er utstedet et dokument fra Nedre Eiker kommune som er undertegnet av Andreas Farsjø og Reidar Jakobsen som understreker dette. Dette dokumentet ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det fremkommer videre av dokumentet at i medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1 godkjenner Rådmannen fradeling av en parsell på ca. 600 kvm fra gbnr 41/207 i henhold til vedlagt kart datert 16.08.2013. Endelig grensefastsettelse vil skje under oppmålingsforretning. Vedtaket omfatter kun forhold relatert til plan- og bygningslovgivningen, og innebærer ingen avklaring av eventuelle privatrettslige forhold. Plan -og bygningsloven § 21-9 setter en frist på 3 år for å gjennomføring fra vedtaksdato. Dersom eventuelle vilkår ikke er oppfylt innen denne tid, faller delingsvedtaket bort. Planstatus: Arealet som er søkt fradelt er avsatt til boligområde og omfattes av kommuneplanens arealdel godkjent 31.08.2011. Atkomst: Selvstendig parsell til boligformål kan bare fradeles dersom parsellen er sikret lovlig adkomst frem til veg som er åpen for alminnelig ferdsel – jfr. § 27-4 i Plan og bygningsloven. Offentlig veimyndigheter har hatt saken til uttalelse og har i den forbindelse ingen merknader til vist atkomst i situasjonsplan. Parsellen tilknyttes offentlig vei Lindeveien som omsøkt. Vann og avløp: Før selvstendig parsell til boligformål kan fradeles, må parsellen sikres tilgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann – jfr. § 27-1 i Plan og bygningsloven. Tilsvarende krav gjelder forbortledning av avløpsvann – jfr. 27-2 i Plan og bygningsloven. Når offentlig vann- og avløpsledning går over eiendommen, i vei som støter til denne eller over annet nærliggende areal, skal eiendommen knyttes til denne. Kommunalteknisk avdeling har hatt saken til uttalelse og har i den forbindelse ingen merknader til ledningstrasé og tilkobling som vist i situasjonsplan. Parsellen tilknyttes kommunal vannledning beliggende i Lindeveien og kommunal avløpsledning beliggende i Lindeveien. Parsellens skikkethet for bebyggelse: Eiendommer må ikke deles slik at det dannes tomter som etter kommunes skjønn er mindre vel sikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form – jfr. Plan og bygningslovens § 26-1. Omsøkt fradeling vurderes som tilfredsstillende i forhold til de krav som fremkommer i § 26-1 i Plan og bygningsloven. Både omsøkt og gjenværende parsell vurderes å ha en tilstrekkelig størrelse og utforming. Område består av varierte enebolig/småhusbebyggelse. På omsøkt parsell kan det føres opp bolig som er i tråd med annen bebyggelse i området og innenfor tillatt utnyttelsesgrad på 30 %. Byggegrunn og miljøforhold: Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlige ulempe som kan følge natur- eller miljøforhold. Kommunen kan for slik grunn eller område stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal. Jfr. § 28-1 i Plan og bygningsloven. Det foreligger ingen kjente forhold som skulle tilsi at omsøkt parsell ikke skal kunne bebygges. Nabovarsling: Berørte naboer og gjenboere er varslet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det foreligger ingen nabomerknader. Eier har den 28.02.2014 hatt en forhåndskonferanse med Nedre Eiker kommune. Her er det utstedet et referat fra forhåndskonferansen som er undertegnet av Reidar Jakobsen i Nedre Eiker Kommune. Dette dokumentet ligger vedlagt i salgsoppgave. Her fremkommer det av kommuneplan at arealformål er bolig og utnyttelsesgraden er 30 %. Videre fremkommer det at på fradelt eiendom kan det i henhold til gjeldene kommuneplan oppføres enebolig/tomannsbolig uten at det stilles krav til regulering av eiendommen. Fremlagt prosjekt er i tråd med kommunens intensjon for område. Det er orientert om saksgang etter plan- og bygningsloven. Vedtak antas å bli fattet 3 uker etter at komplett søknad er mottatt. Det gjøres oppmerksom på at verken forhåndskonferansen eller referat fra den gir noen av de enkelte parter rettigheter i den videre saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboerorganisjasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.mm., vil kunne føre til endringer i prosjektet som i vesentlig grad kan påvirke saksgangen. De røde linjene som fremkommer av bildene som skiller de ulike tomtene er ikke eksakte. Det kan fremkomme avvik

Vei / Vann / Avløp

Adkomst: Offentlig. Vann: Offentlig. Ligger tilgjengelig på eiendommen. Avløp: Offentlig. Ligger tilgjengelig på eiendommen. Tilknytningsavgift vann kr 7 090 pr. boenhet ifølge Nedre Eiker kommune Tilknytningsavgift avløp kr 7090 pr. boenhet ifølge Nedre Eiker kommune Midlertidig vegrett for gbnr 41/207, Lindeveien i Krokstadelva. I henhold til eier: Eieren av forhagetomta mot Lindeveien gbnr 41/ aksepterer at gjenværende del av eiendommen gbnr 41/207 opprettholder bruken av tidligere opparbeidet adkomstvei forbi garasjen inntil eieren av forhagetomta for egen regning har opparbeidet ny adkomstvei på gbnr 41/207’s eiendomsstripe fram til Lindeveien langs grensen mot gbfnr.41/1/1 Den nye adkomstveien skal etableres ved uttrauing og bortkjøring av stedlige masser i 50 cm dybde og kultes opp med egnede masser lagt på duk; sprengstein og pukk, med havesingel som toppdekke. I den grad uttrauingen avdekker gunnere løsmassedybde til fjell, blir uttrauingen tilsvarende redusert. Denne vegomleggingen inkluderer tilsvarende oppbygning av en plass på inntil 56 m2 i sydvestre hjørne av gbnr 41/207, merket P på kartet her, dog uten noen plikt for eieren av forhavetomta til å opparbeide forstøtningsmur eller lignende forstøtningstiltak. Denne forpliktelsen følger eierskapet til forhavetomta. Ny eier av gbnr 41/207 vil bli orientert om eierskifte på forhavetomta. SE VEDLAGT KART.

Servitutter / Rettigheter

Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter. Ingen servitutter eller rettigheter registrert.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan/ kommuneplan: Reguleringsplan Eiendommen er uregulert og det er derfor kommuneplanens arealdel, godkjent 31.08.2011, som gjelder vedrørende tomtens tillatte bebygde areal (BYA%). Arealformålet er: boligformål (nåværende), område B. Kommuneplan Boligbebyggelse Jfr. Kommuneplanens arealdel, godkjent 31.08.2011 er boligbebyggelse inndelt i 3 områder; A, B og C. For dette området gjelder følgende: Boligområde B; Her skal ikke grad av utnytting overstige 30% BYA. Kommuneplanen overstyrer reguleringsbestemmelsene, med mindre annet er fastsatt i godkjent reguleringsplan vedtatt etter 01.01.1999. Det henvises til kommuneplanen for ytterligere opplysninger. Kommuneplan med bestemmelser kan i sin helhet hentes på: www.nedre-eiker.kommune.no/kommuneplan

Finansiering

Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Som budgiver hos PRIVATmegleren kan de kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført. Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Alle bud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår «gi bud»-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på PRIVATmeglerens nedlastbare «app.» og på eiendommens annonse på www.finn.no. Bud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med budskjema.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning, salget følger avhendingslovens § 3-9: «Enda eigedomen er «selt som han er», eller med liknande atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesum og tilhøva ellers». Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. avhendingslovens § 3-9, jfr. § 1-2 (2). På bakgrunn av dette oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i eventuell egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.